Partnerzy

Problem z wołaniem o pomoc jest taki, że musi być ktoś obok, kto je usłyszy.”

-David Levithan

jednocześnie

Nasze czyny nie są strzałami, które wypuszczone znikną gdzieś w kosmosie, są raczej bumerangami, które wrócą do nas prędzej czy później.”

-Richard Paul Evans

tym samym

Im dajesz więcej, tym większym się stajesz. (…) Bowiem dawać to nie znaczy tracić.”

-Antoine de Saint-Exupéry

 

[ Komitet Honorowy Festiwalu – otwórz dokument ]

 

Mamy świadomość, iż otrzymują Państwo ogromną ilość próśb o wsparcie, a każdemu się wydaje, że skoro firma funkcjonuje, to na pewno może „coś dać”. Wiemy, że tak nie jest, bowiem istotą działania każdej firmy jest rozwój, doskonalenie technologii, zdobywanie nowych rynków zbytu, przynoszenie zysków oraz dawanie stabilnego zatrudnienia swoim pracownikom. Jako rękodzielnicy doskonale wiemy, jak ciężko pracuje się na każdą złotówkę.

Wierzymy jednak, iż w naszym przedsięwzięciu, cieszącym się zainteresowaniem krajowych i zagranicznych mediów, dostrzegą Państwo potencjał, który dzięki naszemu zaangażowaniu, przyniesie Państwa firmie wymierne korzyści. Żywimy również nadzieję, że sama idea organizacji naszego przedsięwzięcia oraz cele, jakie mu przyświecają, spotkają się z Państwa życzliwością i zrozumieniem.

Zamiast wyłącznie prosić, na wstępie pragniemy zapytać: – Co moglibyśmy dla Państwa zrobić? Jednocześnie, nie przychodzimy z pustymi rękami. Z myślą o Państwa korzyściach, opracowaliśmy pakiety świadczeń promocyjnych. Komponując je, dołożyliśmy wszelkich starań, aby maksymalnie wykorzystać potencjał Internetu, w tym mediów społecznościowych, miejsca, w którym odbędzie się nasze przedsięwzięcie, a także pamiątkowej publikacji, którą po jego zakończeniu wydamy w formie książkowej. Stwarzają one możliwość zaprezentowania różnych aspektów funkcjonowania firmy, wedle uznania, począwszy od jej zakresu działalności i budowania pozytywnych skojarzeń z marką, poprzez CSR – społeczną odpowiedzialność biznesu, skończywszy na „Employment Branding’u”.

Po raz pierwszy w historii, Światowy Festiwal Wikliny i Plecionkarstwa odbędzie się pod Patronatem Honorowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy.

W celu zapoznania się z naszą ofertą świadczeń promocyjnych, prosimy o kontakt z Aldoną Pawlak – Asystentką Komisarza Festiwalu: aldona.pawlak@plecionkarze.pl

DZIĘKUJEMY!
Komitet Organizacyjny IV Światowego Festiwalu Wikliny i Plecionkarstwawalu Wikliny i Plecionkarstwa

 

The problem with calling for help is that there must be someone next to who will hear it. ”

David Davithan

at the same time

Our actions are not arrows that will be released somewhere in space, they are rather boomerangs that will return to us sooner or later. ”

-Richard Paul Evans

same

The more you give, the more you become. (…) Because giving it does not mean to lose. ”

-Antoine de Saint-Exupéry

We are aware that you receive a huge number of requests for support, and everyone thinks that if the company operates, it can definitely „give something”. We know that this is not the case, because the essence of the operation of each company is the development, improvement of technology, gaining new markets, bringing profits and giving stable employment to its employees. As craftsmen, we know how hard it is to work for every zloty.

However, we believe that in our venture, enjoying the interest of domestic and foreign media, you will see the potential that will bring measurable benefits to your company thanks to our commitment. We also hope that the very idea of ​​organizing our venture and the goals that guide it will meet with your kindness and understanding.

Instead of just asking, at the outset we would like to ask: – What could we do for you? At the same time, we do not come empty-handed. Thinking about your benefits, we have developed promotional packages. Composing them, we have made every effort to maximize the potential of the Internet, including social media, the place where our venture will take place, as well as a commemorative publication, which after its end we will publish in a book form. They create the opportunity to present various aspects of the company’s operations, at its discretion, ranging from its scope of activity and building positive associations with the brand, through CSR – corporate social responsibility, ending with „Employment Branding”.

For the first time in history, the World Wicker and Basketry Festival will be held under the Honorary Patronage of the President of the Republic of Poland Andrzej Duda.

In order to get acquainted with our offer of promotional services, please contact Aldona Pawlak – Assistant of the Festival Commissioner: aldona.pawlak@plecionkarze.pl

THANK YOU!
Organizing Committee of the 4th World Festival of Wicker and Plaiting Basket for Wicker and Basketry

Organizator
Patronat honorowy
Współogranizatorzy
Komitet honorowy
Partner tytularny
Partnerzy strategiczni
Patroni medialni
Partnerzy platynowi
Partnerzy złoci
Partnerzy srebrni
Partnerzy brązowi
Partnerzy festiwalu
  • Kup album Całkowity dochód ze sprzedaży albumu z foto-relacją ze Światowego Festiwalu Wikliny i Plecionkarstwa jest przeznaczony na realizację celów statutowych naszego Stowarzyszenia, w tym pokrycie kosztów organizacji IV Światowego Festiwalu WIkliny i Plecionkarstwa